Tekstin koko: ||


"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Kuva haudalta

Hautaoikeus ja ohjeita hautaoikeuden haltijalle

Hautaoikeuden haltija

Jokaisella hautapaikalla tulee olla sille määrätty hautaoikeudenhaltija, joka edustaa kyseiseen hautaan haudattuja vainajia. Hautaoikeudenhaltija määrää kenellä on oikeus tulla haudatuksi hautaan. Hän on yhteyshenkilö seurakuntaan, kun sovitaan haudanhoidosta tai muusta hautaan liittyvästä asiasta. Hautaoikeuden haltijalle annetaan hautakirja, jossa on hautaoikeuden saajan nimi, tiedot haudan sijainnista ja hautaoikeudesta.

Hautapaikka

Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi, ja se alkaa haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hauta-oikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa aina 25 vuodeksi kerrallaan, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan.
Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Hautaoikeuden haltija voi luopua hautaoikeudesta, mutta tämän oikeuden voi luovuttaa vain seurakunnalle. Jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei korvata.
Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

Hautaaminen

Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista viimeistään viisi työpäivää ennen toimitusta. Ennen hautaamista on esitettävä hautauslupa.

Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta. Omaiset voivat peittää haudan niin, että arkku peittyy, jos siitä on erikseen sovittu.
Haudalla olevat yli yhtä hautapaikkaa suuremmat hautamuistomerkit sekä hautaa reunustavat reunakivet on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asennettava paikoilleen siten, että muistomerkki ja reunat eivät vaaranna turvallisuutta.
Omaisten voivat poistaa hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko – lokakuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakunta poistaa ne.

Haudan hoitaminen

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudalle ei saa istuttaa puita eikä pensaita. Istutettavat kasvit eivät saa levitä hauta-alueen ulkopuolelle. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta.

Hautamuistomerkit

Haudalle saadaan asentaa seurakunnan vahvistamien muistomerkkiohjeiden tai hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen muistomerkki. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.
Muistomerkkisuunnitelma on etukäteen saatettava seurakunnan ratkaistavaksi piirroksilla ja mitoilla toimitettuna. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan henkilökunnan kanssa ja merkin asentaminen on sallittu vain sulan maan aikaan.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vierimisen vaaraa ole. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä.
Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. Määräysten vastaisesti asennettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettavaksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.
Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

Jätehuolto

Hautausmaalla jätteet on lajiteltava asianmukaisella tavalla maatuviin ja sekajätteisiin siten, että puutarhajäte erotetaan kaatopaikalle vietävästä jätteestä. Ohjeita hautausmaalla kävijöille.
Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle läpi vuorokauden, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä. Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen. Hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla ja on tällöin otettava huomioon seuraavaa:
1. hautaustoimituksessa on noudatettava hiljaisuutta ja arvokkuutta ja sen aikana on häiritsevä työskentely tai toiminta keskeytettävä;
2. hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikkoa ei saa tallata tai vahingoittaa; kukkia tai oksia ei saa taittaa eikä viedä hautausmaalta;
3. hautausmaan käyttötarkoitukseen kuulumaton liikenne on kielletty;
4. moottoriajoneuvoa saadaan hautausmaalla käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka hautausmaan välittömään huoltoajoon ellei seurakunta toisin päätä;
5. liikuntaesteisten kuljettaminen ajoneuvolla on sallittu;
6. hautausmaalla käytettävien ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden kokonaispainon;
7. muut kuin hautausmaan henkilökuntaan kuuluvat eivät saa tehdä hautausmaalla työtä sunnuntaisin, juhlapäivinä, pimeällä eikä klo 21.00 jälkeen;
8. hautausmaalla kävijät eivät saa luoda lunta haudoille eivätkä käytäville vaan se on vietävä sille osoitettuun paikkaan;
9. hautausmaata ei saa käyttää lasten leikkipaikkana; 10. tupakointi on kielletty kirkoissa, ruumishuoneessa ja hautaustoimituksissa;
11. hautausmaalla on lisäksi noudatettava seurakunnan ja hautausmaahenkilökunnan antamia määräyksiä rauhan ja järjestyksen säilyttämiseksi.

Hautamuistomerkkiohje

Sen lisäksi mitä hautausmaan ohjesäännön 14§:ssä määrätty, koskevat Sulkavan uudelle sekä vanhalle hautausmaalle ja Lohikosken hautausmaalle asennettavia muistomerkkejä seuraavat rajoitukset:

Arkkuhaudan muistomerkki:
Maksimikorkeus 90 cm

Leveys hautapaikkaa kohden:
pohjakiven maksimileveys 1 metri
hautakiven maksimileveys 97 cm

Väri hillitty ja muuhun ympäristöön sopiva
Materiaalina kivi, metalli, betoni tai puu.
Reunakiviä ei saa asentaa.
Muistomerkkisuunnitelma on ennen tilausta saatettava seurakunnan tietoisuuteen

Uurnahaudan muistomerkki:
uurna-alueen hautamuistomerkki on yhteinen uurnamuistomerkkikivi, johon seurakunta hankkii muistolaatan
uurnamuistolaatan koko 5 cm korkea 15 cm leveä
uurnamuistolaattaan tulee nimi, syntymä- ja kuolinaika